пʼятниця, 12 січня 2018 р.

"Шпаргалка" молодого фахівця в.3           Здобуття Україною державної незалежності викликало перетворення у суспільному та економічному житті України в зв’язку з новим політичним статусом, переходом на ринкові відносини, введенням країни в процеси інтеграції на світовому рівні та розвитком інформаційного суспільства. Це потребувало здійснення робіт зі створення основ системи національної статистики. 1992 р. став роком її започаткування. Від цього моменту було прийнято ряд програмних документів із реформування статистики та статистичного обліку на державному рівні.    
      Особливості статистики полягають в тому, що статистичні дані подаються в кількісній формі, тобто бібліотечна статистика говорить мовою цифр, які відображають все бібліотечне життя.
     Без кількісних характеристик неможливо проаналізувати процеси, які відбуваються в бібліотечній справі. Підрахунок кількості книг в фонді існує не одну сотню років. Поступово прості облікові операції ускладнювалися, стали включати в себе елементи тих чи інших явищ з ціллю встановлення в них відповідних закономірностей.     
    Так поступово став формуватись важливий напрям в бібліотекознавстві – бібліотечна статистика. Статистика і облік – традиційні напрямки бібліотечної діяльності. Статистика вивчає кількісну сторону явищ бібліотечної діяльності (комплектування фонду, бібліотечне обслуговування, довідково-бібліографічна робота, пошук інформації і т. п.) в тісному зв’язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу.
     Бібліотечна дійсність та інноваційні процеси мають бути відображені у показниках бібліотечної статистики. Саме необхідність дослідити сучасні тенденції в організації бібліотечної статистики , визначити основні напрями її оновлення з метою вдосконалення системи показників бібліотечної статистики з позицій їх достовірності, своєчасності та інформативності визначили актуальність теми.
    Особливості статистики в сучасних умовах полягають в тому, що статистичні дані беруться не лише з облікових форм, що ведуться саме працівниками бібліотеки, але й з статистичних звітів різноманітних Інтернет-сервісів та платформ, що використовуються бібліотекою при організації електронних ресурсів та здійсненні віддаленого обслуговування.
   Офіційні документи, які регламентують  порядок обліку статистичних даних в бібліотеці:
 - Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 «СИБИД. Библиотечная статистика»
- ДСТУ 7448:2013 «Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення».     
https://drive.google.com/file/d/0B3ZCSo2GwiaMR21LRV9RUXJ3YVU/view?pref=2& pli=1.   
- ДСТУ ISO 2789:2016 «Інформація та документація».
- Міжнародна бібліотечна статистика (ISO 2789:2013, IDT) (переклад стандарту в редакції 2006 року, мова: російська)
- Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом КМ України №22 від 03.04.2007р.
     Даний стандарт встановлює єдині правила і вимоги до збору і пред’явлення статистичних даних бібліотеки, єдиний термін, визначення і єдині одиниці обліку документів фонду, обслуговування користувачів, єдиний мінімум статистичних даних для бібліотек всіх відомств.
    Слід пам’ятати, що статистика заради статистики нікому не потрібна. Статистичний облік проводиться для того, щоб використовувати зібраний матеріал для напрацювання будь-яких оцінок і рішень.
Основні форми первинної облікової документації при обслуговуванні користувачів
·         Читацький формуляр,
·         Єдина  реєстраційна картотека(ЄРК),
·         Щоденник обліку роботи бібліотеки,
·         Договір з юридичною особою на інформаційно-бібліотечне обслуговування,
·         ІР адреса віддаленого користувача бібліотеки, зареєстрованого системою Інтернет – статистики на сайті чи на офіційній сторінці в соціальній мережі,
·         Електронне замовлення на документ віддаленого користувача.
       Основні терміни бібліотечної статистики:
·         відвідування - прихід користувача до бібліотеки, зареєстрованого у формулярі читача, іншої документації, прийнятої в Бібліотеці, а також в електронній базі даних бібліотеки;
·         віртуальне відвідування – сесія на веб-сайті бібліотеки чи на сторінці соціальних мереж запит користувача бібліотеки,
·         вимога користувача надання бібліотечної послуги видача документів - надання користувачу документа за його запитом в стінах бібліотеки або через електронні інформаційні мережі захід - сукупність дій, організаційних форм, орієнтованих на контактні групи користувачів з метою задоволення їх потреб у знанні інформації, спілкуванні. Відпочинку,
·         відмова - незадоволений запит користувача про відсутність  документів в бібліотеці,
·         примірник-кожна окрема одиниця документа, яка включається у фонд бібліотеки, або яка вибуває з нього,
·         річний комплект - сукупність номерів (випусків) періодичних видань за рік, що приймається за одну облікову одиницю фонду та видачі документів,
·         підшивка (палітурна одиниця) - сукупність номерів періодичних видань (документів), зшитих, переплетених або скріплених іншим способом в одне ціле, які приймаються за одну облікову одиницю фонду та видачі документів,
·         база даних - набір даних, який достатній для встановленої мети та представлений на машинозчитуваному носії, у вигляді, що дозволяє здійснювати автоматизовану переробку інформації, яка міститься в ній,
·         рідер (reader) - електронний пристрій для читання електронних книг, документів, зовнішній носій електронний документ,
·         електронний документ, який пройшов редакційно - видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді, має вихідні відомості,
·         електронна книга - книга в електронному форматі, призначена для видачі використання в Інтернет - браузері, на комп'ютері або іншому електронному пристрої, такому як рідер,
       Основні форми документації для фіксації обліку показників обслуговування Щоденник роботи бібліотеки - може бути представлений в двох формах: традиційній (на паперовому носії) та електронній (з обов'язковим щомісячним роздрукуванням на паперовому носії).
   Підсумки обслуговування користувачів підводяться в Щоденнику роботи щомісячно.  
Основні види обліку:
ü  облік користувачів за віковим складом, 
             професійною приналежністю та ін.;
ü  облік відвідуваності;
ü   облік видачі документів та їх копій;
ü   облік бібліографічних довідок;
ü   облік доступів до Інтернет;
ü   облік віртуальних відвідувань;
ü   облік заходів.
     Кожна бібліотека філія в строки встановлені  директором ЦБС подає  звіт:
o   Щоквартальний;
o   Річний.
        Щорічний подається до органів статистики через форму 6-НК та електронну звітність в системі ЕСМаР.
         Облік користувачів: Поняття "користувач бібліотеки" слід розглядати як узагальнююче- фізична або юридична особа, що користується послугами бібліотеки: читач, відвідувач заходу, абонент та користувач, який звертається до бібліотеки через електронні інформаційні мережі, до сервера бібліотеки чи іншого представництва бібліотеки в Інтернеті (блог, сторінка в соціальній мережі) і може бути застосовано до всіх фізичних або юридичних осіб, що користуються будь-якими послугами бібліотеки.
         Загальна кількість користувачів буде складатися з суми осіб, що звертаються в бі6ліотеку:
o   читачів,
o    абонентів,
o   відвідувачів заходів
o   користувачів, що звертаються в бі6ліотеку через електронні інформаційні мережі віртуально.
       Одиницею облікує особа, зареєстрована в картці реєстрації читача в картотеці, формулярі читача чи базі даних, в реєстраційних формах веб- сайтів, веб-сервісів, блогів соціальних мереж.
         Підставою для обліку користувачів у бібліотеці є їх звернення в даний заклад з метою отримання будь-якої послуги. Запис до бібліотеки проводиться у відповідності з Правилами користування бібліотекою. Обліковими документами є читацький формуляр, картка реєстрації читача, реєстраційна форма веб-сайту, реєстраційна форма бібліотечної електронної бази даних.
             Кількість користувачів бі6ліотеки визначається на підставі реєстраційних даних запису та перереєстрації за поточний рік.       
             Обслуговування користувачів бі6ліотеки здійснюється після попереднього запису в бі6ліотеку.
            Перереєстрація користувачів проводиться щорічно.
Облік відвідувань (звернень)
           Відвідування - це звернення читача до бібліотеки за отриманням літератури, бібліографічної інформації.
           Поняття "звернення" відображає нове явище бібліотечного життя - не тільки фізичний прихід людини до бібліотеки, а й звернення до неї через Інтернет.
Одиницею обліку відвідувань є:
·         одне відвідування бібліотеки,
·         перереєстрація,
·         отримання та повернення документів і продовження строків користування,
·         отримання довідок і консультацій,
·         робота з (ДБА) довідковo-бібліографічним апаратом,
·         участь у масових заходах, що проводиться бібліотекою   тощо.
           Кожне відвідування користувачем бібліотеки фіксується у читацькому формулярі.        
            Облік відвідувань бібліотеки (у т.ч. віртуальних) ведеться в щоденнику роботи.           
             Статистика звернень до сайту (блогу, представництва в соціальній мережі) бібліотеки ведеться за допомогою спеціальних сервісів (лічильників) призначених для зовнішнього незалежного вимірювання відвідуваності Інтернет-ресурсу бібліотеки.
              Облік відвідувань на масових заходах, що проходить в стінах бібліотеки, входить у загальне число відвідувань бібліотеки.
               Облік відвідувань на заході, проведеному поза бібліотекою, здійснюється у третій частині щоденника роботи.
Облік видачі документів та їх копій
         Облік видачі для всіх видів видань та їх копій є примірник документа.
·         Одиницею обліку видачі періодичних видань є примірник або підшивка.
·         Облік видачі копій та документів з виставки входить у загальну кількість виданих документів.
·         Облік видачі документів з виставки може здійснюватися шляхом позначення виданих з виставки книг в Щоденнику роботи (або Паспорті книжкової виставки) шляхом щоденного спостереження та проставлення рахункових протягом всього терміну експонування виставки.
·         Облік видачі копій документів здійснюється окремо і входить у загальну кількість виданих документів;
·         Облік видачі копій документів незалежно від виду носіїв ведеться так само, як облік примірника оригіналу:
·         Копії багатосторінкових документів враховуються як один примірник.
·         Одиницею видачі друкованої копії електронного документа(через принтер) є примірник.
·         Одиницею видачі електронної копії друкованого документа(через сканер) є примірник.
·         Одиницею видачі електронної копії електронного документа (1файл) є примірник. 
.   Облік видачі документів здійснюється за кількістю виданих екземплярів, зареєстрованих у формулярі користувача, або в обліковій формі бази даних бібліотечної статистики. Видача копій документів фіксується так саме, як і документів. Видача неопублікованих матеріалів, що містяться в окремій папці (збірки ксерокопій публікацій з якоїсь теми, персони тощо)враховується за кількістю папок, виданих користувачу. Видача аудіокасет, відеокасет, електронних видань враховується за кількістю виданих касет, дисків, електронних видань. У документах на флеш-картах і зовнішніх носіях (рідерах) як один екземпляр і одна назва враховує кожний цілісний твір, що має самостійний заголовок. Видача електронних видань на самостійному носії (дискета, диск, флеш-карта) враховується за кількістю виданих примірників. Видача комплектів аудіокасет, відеокасет, електронних видань, які об'єднані спільною назвою, обліковується за кількістю дисків, касет, електронних видань в комплекті. Видача аудіо - чи відео документів, електронних видань, що є додатком до творів друку (книги, журналу), не враховується. Продовження терміну читання книги на прохання читача (в т.ч. і по телефону або через сайт) розглядається як нова видача. В читальних залах з відкритим доступом до фондів ведеться облік видачі шляхом підрахунку книг, знятих читачем для роботи з полиць, які повертаються після використання бібліотекару та зафіксованих у формулярі читача, книжковому формулярі, чи у базі даних бібліотечної статистики. Обліку підлягають всі види документів, які видаються користувачеві у бібліотеці з фонду бібліотеки, інших бібліотек по МБА, а також через електронні інформаційні мережі (електронні копії).
             Облік загального числа виданих документів в бібліотеці проводиться підсумовуванням кількості примірників, зареєстрованих в щоденниках роботи, обліковій базі даних статистики.
        Поняття "перегляд" - нова категорія в обліку бібліотечної видачі – один перегляд сторінки бібліотечного сайту(сайту, блогу, представництва в соцмережі) прирівнюється до одиниці обліку видачі документа і фіксується рахунковим сервісом, встановленим на сайті, блозі.
       Облік переглядів (електронної книговидачі) веде кожна бібліотека, яка має свої електронні ресурси. Облік електронних видань (документів), що надійшли у фонд бібліотеки та розміщених на електронний пристроях для читання, внутрішніх серверах бібліотеки, чи на віддалених сервісах (доступ до яких було надано через ліцензійні угоді, договори, контракти) ведеться у інвентарній книзі, Книзі сумарного обліку.
        Облік вільних джерел Інтернету здійснюється окремо шляхом спостерігання за роботою читача в Інтернет-центрі, опитування чи анкетування щодо переглянутих ресурсів Інтернет та не враховується в загальній статистиці книговидача для запобігання викривлень в показних читаність, обертанісь, книгозабезпеченість.
           Одиницею обліку є один ресурс (сайт, відео-файл, електронна версія видання тощо). Електронні видання, що знаходяться у вільному доступі (тобто редакцією надається безкоштовний доступ до видань), можуть обліковуватись в КСО, як і видання, придбані через ліцензійні угоди.
           Під бібліографічною довідкою розуміється відповідь наконкретний запит, повідомлений усно (за телефоном або особисто, в письмовій формі, або в електронній через он-лайн сервіси. Обліку підлягають довідки, незалежно від способу їх передачі(поштою, в тому числі і електронною, телефоном, при безпосередньому контакті з користувачем, через он-лайн сервіс) Довідки поділяються на: - тематичні; - на уточнення бібліографічних даних; - фактографічні; - адресно-бібліографічні; - оглядово-аналітичні.  

Облік довідок
           Обліку підлягають також методичні консультації по роз'ясненню правил користування бібліотекою, з використання інформаційних видань та довідково- бібліографічного апарату, каталогів, покажчиків,баз даних тощо (для запитів орієнтаційного характеру), з методики бібліотечної роботи. Консультації можуть надаватися в бібліотеці, за телефоном, за допомогою он-лайн сервісів: он-лайн консультант, веб-чат, скайп тощо. Облік виконаних довідок і консультацій ведеться в щоденнику роботи. Одиницею обліку є усна або письмова довідка, що містить відомості: - за однією темою; - по одному уточненому бібліографічному записі; - по одному встановленому виданні; - по одному встановленому факті; - усна або письмова методична консультація з одного питання. Переадресовані запити як виконані не враховуються. Облік довідок "Віртуальна довідка" здійснюється за допомогою електронного лічильника статистики на сервері статистичних даних порталу в архіві оператора довідки- співробітника бібліотеки. Облік он-лайн консультацій здійснюється за допомогою сервісу статистики використання модулю он-лайн консультацій, або прямим підрахуванням запитів.
Узагальнені статистичні показники
Читаність.
    Показник інтенсивності читання. Середнє число книг, видане одному читачу в рік, вираховується шляхом ділення кількості виданих за рік документів (К) на число читачів, зареєстрованих за рік (А), тобто Ч=К:А
Відвідуваність.
Показник характеризується активністю відвідувань читачами бібліотеки. Вираховується шляхом ділення числа відвідувань за рік (В), на число читачів за єдиним обліком (А), тобто В= В:А Обертаність.
   Характеризує ступінь використання фонду документів. Вираховується шляхом ділення кількості книговидач (В) на кількість книжкового фонду бібліотеки (Ф), тобто ОБ=В:Ф              
                      Книгозабезпеченість.
    Показник характеризує величину книжкового фонду по відношенню до числа читачів, тобто його достатність. Вираховується шляхом ділення кількості документів, що є в бібліотеці на кінець року (Ф) на число зареєстрованих читачів (А), тобто К=Ф:А.
Значення статистики в бібліотеках
   Статистичні спостереження дозволяють реалізовувати маркетингову стратегію бібліотечного обслуговування, посісти впевнену позицію на ринку бібліотечних послуг.
     Чим більше статистичних показників ви враховуєте в своїх роботі – тим легше вистроювати управління процесами обслуговування.  Статистичні показники облікуються у Щоденнику роботи бібліотеки.який слугує при здачі квартальних і річних звітів.
 (рекомендація що до  ведення Щоденника роботи):
·          Щоденник є основним обліковим документом, у якому фіксується вся робота бібліотеки.
·         Облік роботи в Щоденнику здійснюється щодня.
·         Строки зберігання Щоденника – 3 роки.
·         При заповненні Щоденника бібліотекарю необхідно враховувати вимоги щодо:
·         - використання ручки з пастою синього або чорного кольорів;
·         - позначок: Санітарний день, Святковий день, Інвентаризація БФ;
·         - заповнення загальної кількості робочих днів за місяць (у частині 1 Щоденника роботи);
·         - недопущення виправлень, підкреслень, неохайності у заповненні.


Щоденник роботи бібліотеки
складається з 4-х частин:
         Частина 1. Облік складу користувачів і відвідуваності
              І частина Щоденника містить дані щодо характеристики читачів і відвідування. Під час заповнення Щоденника у графі «Всього» обліковуються користувачі, які записались (або перереєструвались) за робочий день.
        Загальна кількість обслужених за робочий день визначається за кількістю формулярів (або в іншій документації, затвердженій бібліотекою; у БД).
           Кількість читачів, зареєстрованих у ЄРК, визначається за кількістю реєстраційних карток. 
         Відповідно до формулярів, облік користувачів здійснюється щоденно за:
       соціально-віковою градацією;
• диференціацією окремих груп, обраних бібліотекою.
           Соціальні групи користувачів ЦБС (або самостійної бібліотеки) визначають в індивідуальному порядку за самостійно відібраними критеріями (наприклад, за гендерною ознакою - жінки). У Щоденнику роботи бажано залишити графу «Учні», яка забезпечить облік користувачів, основним заняттям яких є навчання (учні ЗОШ, ПТУ, сту- денти ВНЗ та ін.). Розподіл за віком здійснюється відповідно до вікового складу, визначено- го у формі звіту № 6-НК: до 7 років включно, від 8 до14 років, від 15 до 17 років, від 18 до 21 року,22 - 60 років, понад 60років.
У ч. 1 Щоденника передбачено облік окремих груп користувачів. Дифе- ренціація потребує виділення окремих груп читачів, об'єднаних за будь-якими ознаками: віком, соціальним станом, інтересами (хобі), рівнем підготовки до читання тощо. Ось чому в графах «Окремі групи читачів» бібліотека враховує саме ті групи, які вона диференційовано обслуговує. Наприклад, (це: організатори дитячого читання; діти з неповних родин, багатодітні родини; незахищені верстви населення; внутрішньо переміщені особи,  учасники АТО, книгоноші     
    Щоденно здійснюється облік відвідувань користувачів. Загальний підсумок відвідувань за день переноситься з журналу (зошиту, листків) обліку статистики у Щоденник роботи  бібліотеки . У кінці місяця підбивають підсумки записів за місяць, а також підраховують показники з початку року. Останній підсумок переноситься на перший рядок «Є на початок наст. місяця»   наступної сторінки.
    Частина 2. Облік видачі документів У цій частині Щоденника дається кількісна характеристика книговидачі. Щоденний запис фіксує:  загальну кількість виданих документів;
Ø  розподіл документів за видами та мовами.
Ø Об'єктами обліку книговидачі за видами видань є: 
книги разом із брошурами;
Ø  періодичні (газети і журнали);
Ø АВ матеріали;
Ø Електронні видання.
      Розподіл документів за мовами передбачає облік видачі українською, російською мовою,мовами нацменшин та іноземними. Облік видачі літератури за змістом (галузями знань) здійснюється за рішенням бібліотеки.
Ø ефективності використання певного розділу бібліотечного фонду(який вивчається згідно плану ВОФ ЦРБ)
Ø видача усних бібліографічних довідок .
 1 Відповідно до п.3.1. Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах (затв. Наказом М-ва культури і туризму України від 03.04.2007 № 22 ) Результати роботи за місяць підсумовуються і фіксуються у графі «Всього за місяць». Підраховуються показники і з початку року. Останній підсумок переноситься на перший рядок «Є на початок наст. місяця» наступної сторінки.

 Частина 3. Облік інформаційної та довідково-бібліографічної роботи У цій частині Щоденника зазвичай ведеться кількісний облік виконаних бібліографічних довідок, Облік  інформування абонентів, кількість звернень ведеться у відповідних облікових документах бібліотеки (картотека абонентів індивідуальної та групової інформації), бібліографічний опис  статей із періодики та збірників, влито і вилучено карток, відкриття рубрик.
Частина 4. Облік масової роботи. У цій частині Щоденника передбачено облік виставкової роботи, творчих заходів, акцій, . Кожен розділ заповнюється у хронологічному порядку. Комплексний захід (включає одночасно різні форми, наприклад: виставки, огляди, електронні презентації тощо), враховується як один захід. Крім назви, теми і форми заходу, необхідно зазначити його ефективність (кількість обслужених користувачів, кількість виданих документів). Вказати,  де проведено?  в бібліотеці чи за межами бібліотеки.
  
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-46960.html. вільний (дата звернення 27.01.2014). – Мова укр. – назва з екрана.
2. Василенко О. Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992-2003) / О. Василенко. // Бібліотечний вісник: наук. - теорет. та практ. журн./ Нац. б - ка України ім. В.І.Вернадського НАН України. - Киiв, 1993 - 2005. – N 1 - С.6-13.
3.Сапрыкин Г. Показатели эффективности работы библиотеки: сравнительный анализ / Г. Сапрыкин. // Бібліотечний форум України: інформаційний журнал. Заснований у 2003 р.- Донецьк. - 2005г. N 2 - С.5-7. 4.Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. - з изд., перераб., и доп. - СПб.: Профессия, 2006. – 496 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар